2020 ജൂൺ 25 ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിെരെ FSETO നേതൃത്വത്തിൽ സമര സാക്ഷ്യം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നു.