സാര്‍വ്വദേശീയ വനിതാദിനം 2021

സാര്‍വ്വദേശീയ വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2021 മാര്‍ച്ച് 8ന് “ജനപക്ഷ ബദല്‍നയങ്ങളും വനിതാമുന്നേറ്റവും”

എന്ന വിഷയത്തില്‍ അഡ്വ.പി.എം.ആതിര പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.