2022 മാര്‍ച്ച് 8 സാർവ്വദേശിയ വനിതാദിനം ജില്ലാതല സെമിനാർ ഡോ.മിനി പ്രസാദ് പു.ക.സ.സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഉദ്ഘാടനം നടത്തി സംസാരിക്കുന്നു.