കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ വയനാട് ജില്ലാ കൗൺസിൽ യോഗം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി. അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.