എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ കൗൺസിൽ യോഗം  2022 ഏപ്രിൽ മാസം  21, 23 തീയതികളിലായി  നടക്കും