ദേശീയ പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് 2022 മാര്‍ച്ച് 29ന് മലപ്പുറം സിവില്‍സ്റ്റേഷനില്‍ ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും നടത്തിയ പ്രകടനം.