2022 ഫെബ്രുവരി 28 ന്റെ ദ്വിദിന ദേശിയ പണിമുടക്ക്  വൈത്തിരി താലൂക്ക് കൺവെൻഷൻ കേരള എന്‍.ജി.ഒ യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ്.അജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.