കര്‍ഷകസമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം

കര്‍ഷകസമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എഫ്.എസ്.ഇ.ടി.ഒ.നേതൃത്വത്തില്‍ 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 24ന് നടന്ന പ്രകടനം