അഖിലേന്ത്യാ പ്രതിഷേധ ദിനം-സെക്രട്ടറി എ.കെ.കൃഷ്ണപ്രദീപ് സംസാരിക്കുന്നു. (2020 ഒക്ടോബര്‍ 29)